Terug Home Vooruit

PRODUCTEN-FOTO'S| ONTWERPEN| METAMORFOSE| WERKWIJZE| VOORWAARDEN| ACHTERGROND| LINKS| ROUTE| CONTACT

_________________________________________________________________________________

VOORWAARDEN

Leverings- en verkoopvoorwaarden Smederij Faber

Levertijd en plaats van aflevering

Levering vindt in principe plaats af fabriek. Indien het product door Smederij Faber moet worden afgeleverd zal hiervoor een bedrag in rekening worden gebracht afhankelijk van de grootte van de opdracht, de afstand en de combinatie mogelijkheden, tenzij anders is overeengekomen.

Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De levertijd gaat in na de opdrachtbevestiging en na ontvangst van de eerste termijn betaling.

De levertijd is vastgesteld in de verwachting dat de opdrachtnemer kan blijven werken als ten tijde van de aanbieding en de benodigde materialen hem tijdig zullen worden geleverd.

Aan de vertraging in de aflevering kan de koper/opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding ontlenen.

Adviezen ontwerpen en materialen

De aan de opdrachtgever verstrekte gegevens m.b.t. ontwerpen, tekeningen, modellen, afbeeldingen, adviezen en specifiek door Smederij Faber ontwikkelde werkmethoden en/of halffabrikaten enz. zullen door opdrachtgever, zonder uitdrukkelijke toestemming van Smederij Faber, niet worden gebruikt, gekopieerd of aan derden getoond.

Betaling

40% direct bij opdracht (aanbetaling), 60% bij levering tenzij anders overeengekomen.

Condities

Alle werken die door Smederij Faber zijn gemaakt in opdracht van de opdrachtgever blijven eigendom van Smederij Faber tot het moment waarop de opdrachtgever volledig aan zijn/haar vooraf overeengekomen betalingsverplichting heeft voldaan. In het geval dat volledige betaling door de opdrachtgever uitblijft, heeft Smederij Faber te allen tijde het recht de betreffende werken te reclameren. De eventuele kosten voor reclamatie zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Gegevens en drukwerken, verstrekt door Smederij Faber kunnen zonder voorafgaand bericht door Smederij Faber worden gewijzigd. Zij binden Smederij Faber niet.

Eventuele onjuistheden in offertes/opdrachtbevestigingen en/of rekeningen waar sprake is van klaarblijkelijke omissie of fout, kunnen worden gerectificeerd door Smederij Faber zonder gebonden te zijn aan deze onjuistheden.

Plaatsingsvoorwaarden

De overeengekomen prijs van de door Smederij Faber uit te voeren werken is gebaseerd op de door de opdrachtgever vooraf aan te wenden voorzieningen.

Zoals het obstakelvrij maken van de werkruimte, zowel boven als in de grond. Er dienen piketpalen geplaatst te worden ten behoeve van de juiste richting en hoogte van het kunstsmeedwerk. De ligging van kabels, leidingen en/of riolering dient aangegeven te worden.

Er dient bij plaatsing van sierhekwerk een werkruimte aan de binnen- en buitenzijde van het te plaatsen sierhekwerk te zijn van ten minste 50 cm breed en 50 cm hoger dan het sierhekwerk.

Onder plaatsingswerkzaamheden vallen nooit tenzij anders in de opdracht is overeengekomen:

  • het terugplaatsen van uitgestoken graszoden of uitgebroken verharding van welke aard dan ook

  • het afvoeren van uitgegraven grond

  • het afvoeren van oud hekwerk, struiken / bomen e.d.

  • het leggen van aansluiting van voedingskabels c.q. stuurstroomkabels van elektrisch aangedreven componenten;

  • het storten van funderingen en behoeve van pilasters, rails portalen e.d.

  • bouwkundige werkzaamheden, waaronder ook bestrating.

Ontbinding

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Indien Smederij Faber instemt met ontbinding, heeft deze steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door Smederij Faber verrichte prestaties en heeft Smederij Faber onverkort recht op betaling van de reeds door Smederij Faber verrichte prestaties.

_________________________________________________________________________________